خسوس تا پنجشنبه فرصت پاسخگویی پیدا کرد/ انتخاب مربی برای کره‌جنوبی پس از برگزاری انتخابات