کبیر: رئیس آینده فدراسیون بسکتبال کار بسیار سختی پیش رو دارد