فشار عصبی، نیمكت نشین متعصب استقلال را بیمارستانی كرد/ عکس