بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۴۱ / کردستان