نبرد با مخالفان اتحادیه اروپا، در صدر دستور کار‌های کامرون