افزایش هزینه کشتار دام/ تعیین مالیات 15 درصدی برای صادرات پوست