پیوستن سازمان صنعت معدن،تجارت گیلان به عضویت ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان