گلو پاره کردن برای بازی های تشریفاتی / پیوس: آقای برانکو اینجا چین نیست، هواداران نتیجه‌ می‌خواهند!