جمع‌آوری دوباره دو کتاب و تعطیلی یک غرفه در نمایشگاه کتاب تهران