بارش برف و رانش زمین بار دیگر عملیات نجات در نپال را ...