برادر فریناز: ما می‌خواهیم موضوع روندی قانونی طی کند و خاطیان مجازات شوند