مسابقات بین‌المللی قرآن فضای همگرایی میان مسلمانان را افزایش می‌دهد