برگزاری آخرین جلسه تمرینی تیراندازان ایرانی / آغاز رسمی مسابقات از سه شنبه