مشکلات شهرهای اطراف تهران در سایه برج های بلند فراموش می شود