به دنبال تملک پارک پردیسان نیستیم/هتل اسپیناس تخلفی نداشته است