عكس / تشكر ستاره بااخلاق پرسپولیس از هواداران در روز تولدش