وارنر عقیده دارد امروزه همه سازندگان از فروش بازی ها سود خوبی می برند