پاشازاده:قیمت‌ها تغییر کند در مزایده شرکت می‌کنم/ حاضرم استقلال را اجاره کنیم