در پی شکایت آرفی / نامه فیفا و خطر کسر 6 امتیاز از تراکتورسازی و پرسپولیس