برگزاری مجمع فدراسیون رزمی به هتل استقلال منتقل شد