75 میلیون متر مکعب از آب سد مهاباد امسال به بخش کشاورزی اختصاص یافت