تصویر رسانه‌های غربی از ایران غیرواقعی است/ بازدیدکننده نمایشگاه تهران ۵برابر نمایشگاه پاریس است