دامنه نوسان شرکت‌های بورسی از ابتدای خرداد ۵درصد می‌شود