رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب بازدید خواهند کرد