داستان‌ تلخ کودکانی‌ که ‌به‌جای بازی، بازیچه می‌شوند