5 سرشاخه اصلي شرکت هرمي گاما در اصفهان دستگير شدند