سلیمی: داروی‌های هفته‌های اخیر لیگ کاراته بسیار خوب بوده است