پايگاه خبري يمني: اعراب نبايد به آمريکا اعتماد کنند