1000 نفر در دوره مسابقات ملی مهارت در قزوین به رقابت می‌پردازند