بازرسی همیشگی است/هیچ کس نمی‌تواند ازاماکن نظامی ایران بازدید کند