کنترل کیفیت مواد غذایی در کل دوره توزیع با حسگر جدید