تکذیب خروج کارگران خدماتی از مصلای تهران/ تهران اسپیناس هیچگونه تخلفی ندارد