مقام معظم رهبری امسال از نمایشگاه کتاب تهران بازدید می کنند