مشکلات توسعه شرکت خودروسازی فردا در سمنان بررسی شد