- ساییپا یدک با سازمان های مسوول در جلو گیری از تولید و توزیع قطعات تقلبی همراهی می کند