تفکیک ورزش و جوانان نباید بهانه‌ای برای انجام ندادن وظایف قانونی وزارتخانه باشد