برگزاری همایش تجلیل از زنان ایثارگر و حماسه ساز خرمشهر در پایتخت