برگزاری آخرین جلسه تمرینی تیم ایران/ آغاز رسمی مسابقات از سه شنبه