چین از نیروهای روس برای شرکت در مراسم رژه خود در سپتامبر دعوت کرد