بررسی مشکلات شرکت واگذار شده صدرا در کمیسیون ویژه تولید