نجف نژاد: طرح دوفوریتی لغو مزایده چهارم با بالای 150 امضا رای می آورد/ نمی گذاریم 29 اردیبهشت مزایده ای ب