مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب بازدید خواهند کرد