یکی از متهمان ترور مولوی جنگی زهی با قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی آزاد می شود