سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) منصوب شد