برنامه‌ريزي براي حضور زائران ايراني در اربعين آغاز شد