شطرنج‌بازان خوزستانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند