ترغیب روحانیان برای حضور تبلیغی در زادگاهشان ضروری است