راه‌آهن بهترين تيم هفته، پرشورها مقتدرترين/ نماد استقلال به ضررش تمام شد!