کهولت سن مدیریت هلدینگ نفتی شستا باعث تاخیر در اجرای پروژهای حیاتی نفتی شد