میان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم تفاهمنامه منعقد شد